Pondelok - Piatok 07:00 - 15:30

Sobota a nedeľa - ZATVORENÉ

+ 421 911130385

staweb@staweb.eu

Studenec 130

05304 Studenec

Hore
 

Provinčný dom – Spišská Nová Ves

Výstavba podkrovných kancelárii a prezentačných miestností

Provinčný dom – Spišská Nová Ves

Rekonštrukcie

Provinčný dom je situovaný v radovej zástavbe meštianskych domov na severnej strane námestia, na Letnej ulici, približne v strede Pamiatkovej zóny mesta Spišská Nová Ves. Hlavné priečelie je orientované k námestiu. Súčasťou hlavného priečelia na západnej strane je Levočská brána s prechodom pre chodcov vpravo a prejazd verejnej komunikácie vľavo, ktorý prepája námestie s Levočskou ulicou (v trase pôvodnej stredovekej cesty smerujúcej z juhu od Rožňavy do Levoče). Kolmo na os hlavnej časti domu je situované západné uličné krídlo objektu paralelné s Levočskou ulicou (ozn. ako dvorové) a parcelu uzatvára zadné severné krídlo. Rozsiahly objekt s hlavnou budovou pri námestí, dvorným a zadným krídlom, ktoré vymedzujú vnútorný dvor, má nepravidelný pôdorys.

Provinčný dom rez

REALIZOVALO SA:

objekt SO.01: realizácia rekonštrukcie predného – južného traktu Provinčného domu vrátane dostavby podkrovia a rekonštrukcie strechy v tejto časti. Dvorné krídlo 1. a 2. NP s obnovením 2. prejazdu do Levočskej ulice, severné krídlo. 2. NP – výstavné priestory, výmena výplňových konštrukcií v obvodovom plášti v celom objekte. Rekonštrukcia ÚK v celom objekte vrátane novej kotolne , aktívny bleskozvod pre celý objekt

Provinčný dom pohľad predný

 

HISTÓRIA:

Národná kultúrna pamiatka Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi je jedinečná historická budova v kontexte dejín Spiša a Európy, dnes sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Budova v 15. storočí slúžila ako radnica. Dnešnú podobu dostala po prestavbe v roku 1765. Najcennejšou časťou budovy je fasáda, zdobená rokokovou štukovou výzdobou. V roku 1777 budovu kúpila od mesta Provincia XVI. spišských miest a využívala ju pre svoje účely do roku 1876. Odtiaľ názov „Provinčný dom“. Po zániku provincie bola budova daná do prenájmu, až ju napokon od Spišskej župy v roku 1894 odkúpila Sporiteľňa XVI. spišských miest. Od roku 1954 sídli v budove múzeum (dnes Múzeum Spiša).

Objekt Provinčného domu je dvojpodlažný s mohutným priestorom strechy. Dve krátke krídla objektu sú v dvorovej časti prepojené pavlačou. Objekt je podpivničený. Múzeum Spiša v súčasnosti využíva budovu na expozičné, výstavné, depozitárne, kancelárske, skladovacie a prevádzkové účely. V havarijnom stave sú najmä elektrické zariadenia a bleskozvody. Medzi ďalšie vážne technické problémy patrí vlhkosť objektu, stav fasády z Levočskej ulice, stav kanalizácie, kúrenia a okenných výplní.

PROJEKT:

Vďaka projektu vznikne polyfunkčný múzejný objekt, ktorý poskytne služby s vysokou kvalitou, bude plnohodnotne využitý v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, s napojením na Gotickú a Železnú cestu sa aktívne zapojí do kultúrneho a spoločenského života regiónu. Expozičné a kultúrno-vzdelávacie využitie sa rozšíri na úkor depozitov a skladov, aj s využitím doteraz nevyužitých priestorov.

Nové expozície: História Spiša – jedinečnosť Provinčného domu v politickom a spoločenskom vývoji Spiša. Nová expozícia historického nábytku a vzácneho obrazového fondu múzea – hodnostárov provincie v autentických priestoroch. Jedinečnosť prezentácie regionálnych dejín i pre zahraničných návštevníkov. Archeológia regiónu sprístupní originálne nálezy odkryté pri výskumoch 2010, 2011. Expozícia osloví návštevníkov rôznych vekových kategórií a vyplní chýbajúce miesto na trase Gotickej cesty. Príroda Spiša – historický prírodovedný kabinet kuriozít z 18.stor. a jedinečná paleo-geo a biodiverzita Spiša, prezentovaná veľkorozmernými dioramami, variabilnými tematickými vitrínami s interaktívnymi prvkami na báze IKT. Súčasťou budú aj samostatné celky Bádateľňa, Ako funguje príroda, Ochrana prírody.

Rekonštrukcia Provinčného domu zahrnie obnovu predného traktu vo všetkých podlažiach, vrátane vstavby podkrovia a výmeny strešného plášťa celého objektu. Ďalej obnovu dvorového krídla orientovaného do Levočskej ulice, spojenú s prezentáciou archeologických nálezov (stará kanalizácia a obnažené murivá), obnovu priestorov medzi dvomi prejazdmi do Levočskej ulice, obnovu severného dvorového krídla. Počíta sa s výmenou okien a rekonštrukciou vykurovania v celom objekte, vytvorením konferenčných priestorov a miestnosti pre prednáškové a interaktívne aktivity, vytvorením študovne, klubovne, čitárne s prepojením na prezentačné aktivity v priestore dvora (premietanie). Pribudne zázemie pre 14 pracovníkov v podkroví – kancelárie, archív, dokumentácia, technické zázemie.

CIEĽ:

Vďaka projektu  sa zachráni vzácna pamiatka v nepriaznivom technickom stave. Infraštruktúra bude slúžiť na rozšírenie ponuky v regióne, ako aj pre cestovný ruch. Pri návrhu bolo nutné zohľadniť stanoviská pamiatkarov. Projekt nadväzuje a je v súlade s ďalšími investičnými a neinvestičnými aktivitami múzea. Pokračovať bude aj druhou etapou, v ktorej sa komplexná rekonštrukcia dokončí.

zdroj: web.vucke.sk

INV.:

KEMSTAV, s.r.o.

TYP:

Dokončovacie práce na objekte

ROK:

2016

CENA:

36 243,34 €